História a súčasnosť

Svoju históriu sme začali písať v šk.r. 1990/91. Vtedy sa naplnil náš prvý sen a v svojpomocne upravených podkrovných priestoroch jedného rodinného domu začalo okolo 60 kurzantov navštevovať prvých 7 kurzov. Veľa nadšencov z kruhu rodiny a priateľov podporilo tento projekt. Za všetkých symbolicky spomeniem nebohého pána Jozefa Naštu. Počas 27 rokov sa situácia samozrejme menila. V tomto školskom roku 2017/2018 máme kurzantov v 18 skupinových ( z toho 1 ruského jazyka) a 30 sólových kurzoch ( z toho 3 ruského jazyka) . Sú v nich zastúpené všetky vekové kategórie, od 5-ročných detí až po dospelých pokročilého veku. Ponúkame kurzy pre začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a veľmi pokročilých. V kurzoch kladieme dôraz na komunikatívne ciele.

Bežné kurzy trvajú 2, 3, 4, roky, pri hodinovej dotácii jedenkrát/ dvakrát týždenne 50 minút, plus konzultácia. Do kurzov prijímame na základe osobného pohovoru so záujemcom a v prípade potreby s jeho rodičmi. Ak so zaradením váhame, záujemca má možnosť pozrieť si hodiny viacerých kurzov. Dvere sú otvorené aj pre rodičov. V pokročilejšom štádiu výuky kurzy ukončujeme testom (resp. iným druhom písomnej práce). Absolventi týchto kurzov obdržia osvedčenie. Doteraz ucelené pokročilejšie kurzy absolvovalo spolu 720 záujemcov. Celkove  sa za 27 rokov u nás vystriedalo 3077 kurzantov.

Kurzanti môžu tiež navštevovať 2 kurzy.V jednom si vedomosti opakujú a upevňujú a v druhom napredujú. Môžu chodiť aj na jeden individuálny kurz a zároveň na jeden skupinový. Na základe prezentovanej jazykovej úrovne sa môžu presunúť do pokročilejšieho, alebo miernejšieho kurzu. Jedenkrát týždenne je k dispozícii 1 konzultačná hodina. Kurzanti si prichádzajú dobrať zameškané učivo a ozrejmiť nejasnosti. Na každú konzultáciu prídu v priemere 4 záujemcovia.

Máme kurzantov z Modry a jej širokého okolia, z Pezinka i Bratislavy. Často sa stáva, že z jednej rodiny chodia na kurzy aj traja jej členovia. Naši kurzanti sú rôznorodí a jedineční. Veď na základe najnovších výskumov sa v ľudoch skrýva až 7 druhov inteligencií. Ich cesta za poznaním cez angličtinu a ruštinu nie je ani rovnorodá, ani priama, lebo ľudia si informácie spracúvajú rôznymi spôsobmi. Spája ich však pozitívny prístup a chuť a to je ich najväčšia devíza. Všeobecne sa pri výuke jazykov kladie väčší dôraz na kognitívne (poznávacie) učenie. Pritom je už dnes známe, že emocionálne učenie je pre úspešnosť často dôležitejšie, a preto podporujeme aj tzv. emocionálnu inteligenciu.